Sports Sciene by HPC

Sports Sciene  ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์การกีฬา โดย Heath Performance Team

Tempo คืออะไรในเชิงวิทยาศาสตร์การกีฬา

Tempo คืออะไรในเชิงวิทยาศาสตร์การกีฬา – ดร Jack Daniels กล่าวว่าการวิ่ง Tempo คือ pace การวิ่ง 25-30 วินาที จาก Personal Best ในการวิ่ง 5 กิโลเมตร (เพิ่มเติม…)

Zone 3 เขาว่ากันว่าเป็น Junk Zone หรือเปล่า?

Zone 3 เขาว่ากันว่าเป็น Junk Zone หรือเปล่า? สมัยนี้เรามักคุ้นชินกับการแบ่ง Training Zone ในนาฬิกาออกกำลังกายที่ประกอบไปด้วย 5 Zone แต่ในวงการวิทยาศาสตร์การกีฬาบางตำรา ก็มีการประยุกต์ใช้ถึง 7 Zone เลยเช่นกัน. (เพิ่มเติม…)

VO2 MAX คือค่าที่สำคัญที่สุดของนักกีฬาจริงหรือ?

VO2 MAX คือค่าที่สำคัญที่สุดของนักกีฬาจริงหรือ? ผมเชื่อว่า คนเกือบ 90% ที่ได้อ่านบทความนี้ คงต้องรู้จักกับค่า VO2 MAX ว่าคืออะไรไม่มากก็น้อย. เพราะว่าค่านี้ ยิ่งเอามาถ่ายรูปลง Social Media ในกลุ่มเพื่อนนักกีฬาเมื่อไหร่ เป็นต้องมีอันภูมิใจว่า ตอนนี้ความฟิตของตัวเองได้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นแล้ว. (เพิ่มเติม…)

ค่า VO2MAX สูงในนาฬิกาหรือจะสู้การรู้จักค่า RER จาก Performance Test

ค่า VO2MAX สูงในนาฬิกาหรือจะสู้การรู้จักค่า RER จาก Performance Test     วันนี้ผมขอแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับค่า “Sub-Maximal” ที่มีความสำคัญมากอีกค่านึง นั้นคือค่า RER. RER หรือชื่อเต็มคือ (เพิ่มเติม…)