Promotion ซื้อ Gadget ผ่านบัตร Visa รับประกันสินค้าจาก Cigna

ข้อกำหนด เงื่อนไข และบริการคุ้มครองสินค้าออนไลน์

ความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขและข้อยกเว้น

บริษัทให้บริการความคุ้มครองสินค้าดังนี้

 • สินค้าอิเล็คทรอนิกส์และแกดเจ็ต เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กล้องแอคชั่นแคม/กล้องวีดีโอ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล กล้องติดรถยนต์ กล้องวงจรปิด นาฬิกาสมาร์ทวอช กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล ทีวีบ๊อกซ์ ลำโพงแบบพกพา วิทยุสื่อสาร เครื่องพิมพ์/ปริ้นเตอร์ และโดรน
 • เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องเป่าผม เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปั่นน้ำผลไม้ เครื่องดูดฝุ่น เครื่องซักผ้า เครื่องทำน้ำอุ่น เตารีดไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า เตาไฟฟ้า พัดลม พัดลมไอน้ำ เครื่องทำความร้อน และเตาแก๊ส

ให้ความคุ้มครองสินค้าที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหายเนื่องจาก

 1. ไฟไหม้
 2. ฟ้าผ่า
 3. การโจรกรรมโดยบุคคลใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นซึ่งได้เข้าไปหรือออกจากอาคารซึ่งเป็นสถานที่ที่เก็บสินค้า/ทรัพย์สินโดยการใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่ออาคารนั้น จากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี
 4. การแตกหักจากอุบัติเหตุสินค้า/ทรัพย์สิน
 5. ความเสียหายต่อสินค้า/ทรัพย์สินเนื่องจากกระแสไฟฟ้าผิดปกติ เช่น กระแสไฟฟ้าลัดวงจร รวมถึง กระแสไฟฟ้ากระชาก (power surge) กระแสไฟฟ้าตก (under-voltage)
 6. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากน้ำ ได้แก่ น้ำทุกประเภทหรือทุกชนิดที่หกใส่สินค้า/ทรัพย์สิน และ/หรือ สินค้า/ทรัพย์สินหล่นน้ำ

เงื่อนไข

 1. ผู้ซื้อสินค้าต้องชำระค่าสินค้าโดยใช้บัตรวีซ่าของตนเองเท่านั้น
 2. บริษัทจะให้ความคุ้มครองตามราคาจริงแต่ไม่เกิน 100% ของมูลค่าสินค้า/ทรัพย์สิน โดยราคาสินค้าสุทธิ (หลังหักส่วนลด) ต้องมีมูลค่าต่อชิ้นไม่น้อยกว่า 3,000 บาท
 3. บริษัทจะให้ความคุ้มครองวงเงินสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท ตามความเสียหายที่แท้จริง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการกรณีอันเนื่องมาจากการขยายระยะเวลาความคุ้มครองของผู้ผลิต และ/หรือ ภายใต้ประกันอื่นๆ โดยในกรณีที่บริษัทได้ชดใช้ให้แก่ลูกค้ารายใดสำหรับความเสียหายโดยสิ้นเชิงนี้แล้ว ให้ถือว่าความคุ้มครองสำหรับลูกค้ารายนั้นได้สิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติในทันทีและบริษัทจำกัดความรับผิดตลอดระยะเวลาความคุ้มครองไม่เกินมูลค่าของสินค้า/ทรัพย์สิน ณ วันเริ่มต้นระยะเวลาความคุ้มครอง
 4. ระยะเวลาบริการ 90 วัน และสิ้นสุดความคุ้มครองเวลา 16.30 น. นับจากวันที่ได้รับสินค้าเป็นต้นไป โดยบริษัทอาจขอเอกสารใบคำสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือใบรับสินค้าเพื่อใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติม

เงื่อนไขการชดใช้:

 1. บริษัทจะชดใช้โดยให้ศูนย์บริการที่บริษัทมอบหมายทำการซ่อมแซมสินค้า/ทรัพย์สินที่เสียหายตามเงื่อนไข โดยทรัพย์สินที่เสียหายมาที่จุดรับสินค้าของศูนย์บริการดังกล่าวหรือมาที่ศูนย์บริการด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ในกรณีที่ต้องทำการซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนอะไหล่ บริษัทจะใช้อะไหล่ใหม่จากผู้ผลิต อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถหาอะไหล่ใหม่จากผู้ผลิตได้ หรือมีอะไหล่เทียบที่สามารถใช้ทดแทนทำให้สินค้า/ทรัพย์สินกลับมาใช้งานได้ดังเดิม บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้อะไหล่เทียบในการซ่อมแซมสินค้า/ทรัพย์สิน
 2. สำหรับกรณีที่เป็นความเสียหายโดยสิ้นเชิง บริษัทจะชดใช้โดยการจัดหาสินค้า/ทรัพย์สินในรุ่นหรือสภาพใกล้เคียงสินค้า/ทรัพย์สินที่สูญเสีย หรือเสียหายทั้งหมดมาทดแทนให้แก่ลูกค้า

ข้อยกเว้น

ไม่คุ้มครองการซื้อสินค้า/ทรัพย์สินดังต่อไปนี้

1.ระหว่างการขนส่ง การส่งมอบ การติดตั้ง การทำความสะอาดทรัพย์สินที่เอาประกันภัยการเข้าบริการตรวจเช็คเครื่อง การทดสอบ การถอดออก การปรับปรุงแก้ไข การทดลองใช้หรือการซ่อมแซม

2.ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ซึ่งสามารถเรียกร้องจากการรับประกันสินค้าของผู้ผลิตบริษัทจัดจำหน่ายหรือได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยอื่นแล้ว

3.การซ่อมแซมโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้รับมอบหมายทำการซ่อมแซมที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท

4.การเรียกเก็บคืนสินค้าของผ้ผูลิตหรือจากการซ่อมแซมหรือทดแทนชิ้นส่วนของสินค้าอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ผลิต

5.ความเสียหายอันเนื่องมาจากการจงใจกระทำการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือผิดประเภทการใช้ในทางที่ผิด การฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ หรือคำแนะนาในการใช้งานตามที่ระบุไว้ในคู่มือสินค้า การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรอง หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ผลิตแนะนำ

6.ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของลูกค้า หรือการจงใจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลใด ๆ

7.การสึกหรอ การเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ หรือจากการใช้งานตามปกติ หรือการเกิดสนิมการกัดแทะของสัตว์ ปฏิกิริยาของแสงหรือความร้อน หรือคลื่นเสียง รวมทั้งบรรยากาศ หรือสภาพดินฟ้าอากาศ

8.ทรัพย์สินซึ่งหมายเลขเครื่องมีการเปลี่ยนแปลงถูกลบทิ้งหรือสูญหายไป

9.การขัดข้องอย่างถาวร หรือชั่วคราวของการจ่ายก๊าซ ไฟฟ้าหรือ น้ำประปา รวมทั้งข้อต่อไม่ถูกต้องตามแบบหรือผิดปกติของอุปกรณ์ก๊าซ ไฟฟ้า หรือน้ำประปา หรือสัญญาณที่เชื่อมต่อ

10.การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยมีเจตนาทุจริต หรือฉ้อฉลของลูกค้า

11.การซ่อมแซมเพื่อความสวยงาม หรือภาพลักษณ์ของทรัพย์สินความสูญเสียหรือเสียหายซึ่งไม่มีผลกับการใช้งานของทรัพย์สิน

12.รอยยุบ รอยบุบ รอยตำหนิ รอยขีดข่วน แผลถลอกหรือสีซีดจาง รวมถึงค่าซ่อมแซมเพื่อความสวยงามของสินค้า

13.การสูญเสียต่อเนื่องหรือสืบเนื่องจากการที่ไม่สามารถใช้งานได้ของทรัพย์สิน (Consequential Loss)

14.ความเสียหายต่อบุคคลภายนอก

15.การกักกัน จับกุม หรือยึดทรัพย์ตามกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

16.ความสูญเสียหรือเสียหาย หรือความเสียหายต่อเนื่องอันเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมซึ่งเกิดจาก

 • การทำงาน หรือการทำงานบกพร่องของระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือระบบในแบบเดียวกัน หรือเครือข่ายภายใน (Intranet) หรือเครือข่ายส่วนตัว หรือเครือข่ายในแบบเดียวกัน
 • ความเสียหาย การถูกทำลาย ความผิดพลาด การถูกลบ หรือความสูญเสีย หรือเสียหายอื่นๆ ของข้อมูลใดๆ รวมทั้งซอฟท์แวร์หรือชุดคำสั่งของการเขียนโปรแกรม หรือชุดคำสั่งประเภทใด หรือค่าใช้จ่ายในการกู้คืนข้อมูล
 • คลื่นเสียงทางอากาศ

17.ความสูญเสียหรือเสียหาย หรือความเสียหายต่อเนื่องอันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งเกิดจาก

 • สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติหรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การกระทำของผู้ก่อการร้าย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
 • การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
 • การระเบิดของกัมมันตรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือทรัพย์อันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

ลงทะเบียนได้ที่: https://bit.ly/3cACqDC